Szkoła objęta jest programami:

 • UE "Mleko dla szkół" i "Owoce dla szkół"

 • Pojekty grantowe przy współpracy z Grupą Żywiec

 • Trzymaj formę

 • Bezpieczny internet

 • Informatyka i robotyka kluczem do rozwoju młodego człowieka”

 • PROGRAM PROFILAKTYKI PALENIA TYTONIU "ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE"

 •  Program edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować"

 


Pojekty grantowe przy współpracy z Grupą Żywiec

 

W ramach projektu pod hasłem: „Hucisko - z ekologią za Pan brat” w roku szkolnym 2016/7.

 • Planujemy zorganizować cykl warsztatów ekologiczno - przyrodniczych. Celem tych zajęć będzie uwrażliwianie dzieci na potrzebę ochrony środowiska. Najważniejsze tematy to: recykling, segregacja i gospodarowanie odpadami, oczyszczanie wody, oszczędzanie energii. Warsztaty będą prowadzone w sposób atrakcyjny dla uczniów. W ramach zajęć będzie: obserwowanie przyrody (wycieczki nad rzekę do lasu itp.) aby unaocznić i pokazac problemy, Eksperymenty i doświadczenia ekologiczne, praca z tablicą interaktywną, oglądanie i analizowanie filmów przyrodniczych, zabawy edukacyjne. Warsztaty będą prowadzone społecznie przez nauczycieli (2 razy w miesiącu).
 • Zorganizujemy wyjazd do  gminnej lub miejskiej oczyszczalni ścieków oraz do sortowni odpadów komunalnych. Celem wycieczki będzie zapoznanie dzieci ze sposobem działania i potrzebą oczyszczalnia ścieków, oczyszczania wody i segregowania odpadów.
 • Chcemy również unowocześnić klasę przyrodniczą (która będzie służyć również jako miejsce warsztatów ekologicznych i prowadzenia doświadczeń), zakupić nowe meble oraz  pomoce tj.: mikroskop, lunetę, lupy, kompas, zestawy młodych naukowców itp.
 • W Światowy Dzień Ziemi - 22 kwietnia planujemy zorganizować w naszej miejscowości akcję pt.: „Oszczędzaj wodę, energię i segreguj śmieci”. Głównym celem naszej akcji będzie wspólna zbiórka śmieci zalegających w rowach wzdłuż dróg i uliczek całej wioski przez uczniów, grono pedagogicznego wraz z mieszkańcami wsi. Po akcji zbierania śmieci prelekcja - prezentacja podnosząca świadomości uczniów oraz ich rodziców konieczności ograniczenia zużycia wody, energii elektrycznej oraz selektywnej zbiórki odpadów odpadów.
 • Planujemy również zorganizować spotkanie uczniów z miłośnikami przyrody tj.: leśniczy, ornitolog, ekolog aby uwrażliwić dzieci w kierunku opieki nad zwierzętami
 • Wszyscy też uczniowie ze szkoły wezmą udział w konkursie z nagrodami pt. „Bądź ekologiczny"
 • Podsumowaniem projektu będzie zorganizowanie wystawy  prac konkursowych dzieci.

Projekt grantowy „I Ty możesz być geniuszem”     2015/6

Już po raz kolejny w Szkole Podstawowej w Hucisku w roku szkolnym 2015/6 realizowany będzie projekt grantowy przy współpracy z Grupą Żywiec . W ramach tego projektu pod hasłem: „I Ty możesz być geniuszem”-zorganizowano wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie gdzie zwiedzając wystawy, eksponaty i mając możliwość samodzielnego eksperymentowania i wykonywania doświadczeń uczniowie naszej szkoły znakomicie uzupełnią wiedzę szkolną.

 

 

Planujemy również zorganizować cykl zajęć z „Robotyki”. Podczas zajęć uczniowie będą mogli zobaczyć, poznać, rozwinąć i rozbudzić zdolności techniczne budując własne roboty, tworząc i programując proste algorytmy informatyczne. Będzie to też okazja i zachęta do pogłębienia wiedzy
z matematyki i geometrii. W ramach tego projektu część środków zostanie przeznaczona na zakup interaktywnej tablicy, która będzie ciekawą pomocą w zajęciach szkolnych.

Projekt grantowy  "Czytam bo lubię?". 2013/4

Czytam bo lubię?. Pod tym tytułem w Szkole Podstawowej w Hucisku realizowany jest projekt finansowany przez Grupę Żywiec. Osią tematyczną projektu jest stworzenie dla uczniów oraz społeczności lokalnej miejsca spotkań i realizacji zainteresowań czytelniczych. Planujemy zorganizować kącik czytelniczy, który będzie miejscem spotkań dla dzieci i ich opiekunów w godzinach popołudniowych. W ramach projektu doposażona zostanie biblioteka szkolna w księgozbiór. Zakupione zostaną również regały ekspozycyjne co spowoduje zmianę wizerunku biblioteki na miejsce, gdzie można realizować swoje pasje i zainteresowania. Udostępniony zostanie komputer wraz z dostępem do internetu w szczególności dla uczniów nie mających w domach komputerów. Wzbogacona zostanie oferta kulturalna dla dzieci - zorganizujemy wyjazd na wycieczkę do Przemyśla. Koszt projektu 4000 zł.

Projekt grantowy  "Gmina Leżajsk - stąd pochodzę". 2012/3

 Projekt Wolontariatu Grupy Żywiec "Gmina Leżajsk - stąd pochodzę" w Szkole Podstawowej w Hucisku jest kontynuacją działań z 2010 r.

Główny cel programu to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich, upowszechnianie aktywnego modelu spędzania czasu wolnego dzieci, kształtowanie poczucia więzi z najbliższą wspólnotą, kulturą i regionem. Działania podejmowane w czasie realizacji projektu to m.in.: zorganizowane wyjazdy do muzeum i skansenu na lekcje edukacyjne ze sztuki ludowej, zorganizowane zostaną zajęcia plastyczne z instruktorami, wycieczki, turnieje sportowe itp. W szkole i na terenie gminy: cykl spotkań  z ciekawymi ludźmi z naszego regionu. Ostatnim etapem projektu jest zakup pomocy dydaktyczno-naukowych, doposażenie sal lekcyjnych itp.
Całość projektu finansowana jest przez Grupę Żywiec  koszt projektu 6 000 zł.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Hucisku składają serdeczne podziękowania radnemu Gminy Leżajsk panu Marianowi Grabarzowi za pomoc w realizacji projektu "Gmina Leżajsk - stąd pochodzę".


Program edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować"

Uczniowie naszej szkoły ukończyli szkolenie w ramach Programu "Ratujemy i Uczymy Ratować" Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szkoleniem objęci zostali wszyscy uczniowie włączając w nie oddział przedszkolny. Na zakończenie otrzymali specjalne "Certyfikaty", potwierdzające zdanie egzaminu. Podczas 10 - godzinnych warsztatów uczniowie zapoznali się ogólnymi zasadami dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy, podczas ćwiczeń praktycznych nauczyli się: wzywać pomoc przez telefon, sprawdzać oddech u osoby poszkodowanej, ułożyć ją w pozycji bocznej ustalonej oraz wykonać oddechy ratownicze. Mamy nadzieję, że na tych uczniów można będzie liczyć, gdy ktoś będzie potrzebował pomocy.

alt

Poszczególne kroki postępowania są bardzo łatwe do zapamiętania, a dotyczą podstawowych zabiegów ratujących życie (bezpieczeństwo, sprawdzenie przytomności, wezwanie pomocy - numer 112 lub 999, udrożnienie dróg oddechowych, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, pozycja boczna):

 • Na miejscu zdarzenia w pierwszej kolejności należy zadbać o własne bezpieczeństwo!

 • Jeśli jest bezpiecznie, trzeba ocenić stan osoby poszkodowanej (pytając głośno: ?Czy coś się stało?? oraz potrząsając za ramiona osoby poszkodowanej)

 • Na tym etapie (znając stan poszkodowanego) należy wezwać pomoc (prosząc o pomoc dorosłego i dzwoniąc na numer alarmowy: 112 lub 999)

Na skuteczne wezwanie pomocy składa się kilka ważnych elementów, które należy podać dyspozytorowi:

 • przedstawienie się,

 • podanie dokładnego miejsca zdarzenia (zaczynając od wskazania miasta, ulicy, adresu po podanie szczegółów lokalizacji),

 • słuchanie pytań i poleceń dyspozytora.

Po wezwaniu pomocy należy udrożnić drogi oddechowe poszkodowanego (poprzez odchylenie jego głowy do tyłu) i sprawdzić, czy poszkodowany oddycha (przez 5-10 sekund starając się wyczuć na własnym policzku oddech osoby poszkodowanej, jednocześnie nasłuchując szmeru wydobywającego się powietrza oraz obserwując czy klatka piersiowa poszkodowanego się unosi)

W przypadku stwierdzenia braku oddechu należy rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową, stosując naprzemiennie 2 wdechy ratownicze oraz 30 uciśnięć klatki piersiowej (polecamy przećwiczenie tych czynności na manekinie pod nadzorem instruktora pierwszej pomocy)

Jeśli sprawdzając oddech osoby poszkodowanej stwierdzimy jego obecność lub podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej oddech powróci, należy osobę poszkodowaną ułożyć w pozycji bocznej (w ułożeniu tym należy co minutę sprawdzać oddech poszkodowanego; pozycję boczną)

Książeczki dla dzieci, którzy ukończyli kurs nauki pierwszej pomocy

alt

Informatyka i robotyka kluczem do rozwoju młodego człowieka

roboty2W naszej szkole był rezalizowany w roku szkolnym 2010/2011 projekt pt. ?Informatyka i robotyka kluczem do rozwoju młodego człowieka? współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było zmniejszenie różnic edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, jak również przygotowanie kadry szkolnej do prowadzenia zajęć dla kolejnych uczniów w postaci kółek zainteresowań i zajęć wyrównawczych. Udział w projekcie był bezpłatny.

Rekrutacją objęci zostali wyłącznie uczniowie z klas IV- VI

Projekt obejmował między innymi warsztaty edukacyjne w formie zajęć pozalekcyjnych z roboinformatyki, których idea polega na zbudowaniu i zaprogramowaniu własnego robota, zdolnego do rozwiązania postawionego problemu
PROGRAM PROFILAKTYKI PALENIA TYTONIU

imagesPROGRAM PROFILAKTYKI PALENIA TYTONIU "ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE"

cele programu:

- Zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów,

- zdobycie wiedzy dotyczącej zagrożeń dla zdrowia wynikających z palenia tytoniu.

Uczestnicy to  uczniowie klas IV-VI

TRZYMAJ FORMĘ

Prezentacja - "Dieta i  zdrowie naszych dzieci"- otwórz

Trzymaj_forme