Informacje Dyrektora

 KOMUNIKAT


 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Hucisku,

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, na podstawie art. 47ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawa Oświatowego (dz.U.z 2017r. poz. 1603, z 2019r. , poz. 318,1093) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucisku informuje  o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

 • 15 października 2021r.
 • 12 listopada 2021r.
 • 7 stycznia 2022r.
 • 02 maja 2022r.
 • 24, 25, 26 maj 2021r. (egzamin ósmoklasisty)
 • 17 czerwca 2022r.

I N F O R M A C J A

 

Spotkanie rodziców uczniów klas 0 – VIII    -   22.09.2021r.

- godz.15:30 – oddziały przedszkolne A i B

- godz.16:00 – klasy I  - VIII

 

Spotkania odbywają się w salach lekcyjnych z wychowawcami klas wg informacji na korytarzu szkolnym.

 

I N F O R M A C J A

 

Dyrektor szkoły zaprasza  chętnych rodziców  dzieci od 12 roku życia w celu przekazania informacji nt. szczepień .

Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Hucisku ( hala sportowa) 

dnia 08 września 2021r. (środa) o godzinie 16:00.

Informuje się, że spotkanie odbędzie się w reżimie sanitarnym.

 

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Hucisku  pełni dyżur w sierpniu od 02-31 sierpnia 2021r.

Hucisko, dnia 23.09.2020r.

O G Ł O S Z E N I E

 

                 Spotkanie rodziców (wywiadówka) z wychowawcami

odbędzie się  28.09.2020r.  (poniedziałek) o godz. 16:00 

Przydział sal na spotkanie:

0a  -  sala 2

0b - sala 1

I –  sala 11

II –III  -  sala 10

IV  -  sala 13

V   -  sala 5

VI –  sala 6

VII –  sala gimnastyczna (hala sportowa)

VIII -  sala 12

 

Proszę o zabranie ze sobą długopisu.

 KOMUNIKAT


 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Hucisku,

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, na podstawie art. 47ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawa Oświatowego (dz.U.z 2017r.)Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucisku informuje  o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

 • 2 listopada 2020r.
 • 12 listopada 2020r.
 • 13 listopada 2020r.
 • 22 grudnia 2020r.
 • 25, 26, 27 maj 2021r. (egzamin ósmoklasisty)
 • 4czerwca 2021r.
 1. PROCEDURY OGÓLNE
  1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Szkole Podstawowej w Hucisku, zwanego dalej Szkoła lub placówką, odpowiada Dyrektor Szkoły, zwany dalej Dyrektorem.
  2. Do Szkoły nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję, a także jeśli pomiar temperatury wykaże 37,7°
  3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
  4. Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej prowadzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, a także nauczyciele nauczający danego przedmiotu natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wychowawcy świetlicy szkolnych i w miarę możliwości inni – wskazani przez dyrektora szkoły – nauczyciele. Dyrektor, mając na uwadze warunki organizacyjne, decyduje o podziale uczniów do poszczególnych grup i ustala, którzy nauczyciele będą prowadzili zajęcia.
  5. Na tablicy ogłoszeń przy drzwiach wejściowych znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
  6. W Szkole funkcjonuje szybka ścieżka komunikacji z rodzicami za pomocą telefonów komórkowych.     .... więcej poniżej

 

 Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Hucisku w związku z wystąpieniem COVID-19 - wersja- pdf - pobierz

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Hucisku w związku z wystąpieniem COVID-19 wersja- docx-  pobierz