1. Konkurs organizowany w ramach Orszaku św. Mikołaja. Jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII.

2. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest: „Święty Mikołaj w oczach dzieci”.

3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage). Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie i trwałe. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol.

4. Prace nie mogą być grupowe.

5. Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę.

6. Przed rozpoczęciem konkursu zaleca się, w ramach lekcji w szkole lub katechezy, przeprowadzenie zajęć na temat życiorysu Św. Mikołaja biskupa Myry.

7. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest z przedstawianiem sylwetki oraz działalności Św. Mikołaja.

8. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nie przedstawionymi na innych konkursach.

9. Proponowany format prac dla uczestników: A4 dla klas 1-3 oraz A3 dla klas 4-8.

10. Proponowaną formą przygotowania prac konkursowych jest wykonanie ich w ramach zajęć szkolnych, pod opieką nauczyciela. Prace powinny być samodzielnie wykonane.

Następnie pracę należy sfotografować. Uczestnictwo dziecka w konkursie zgłasza rodzic (opiekun prawny) wraz z nauczycielem pod opieką którego praca została wykonana.

11. Zdjęcie (dobrej jakości) prezentujące pracę należy nadesłać w terminie do 15 listopada 2021 r. wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej http://orszak.parafiamikolaj.pl.

12. W elektronicznym formularzu zgłoszeniowym rodzic (opiekun prawny) powinien również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy oświadczeniu o przetwarzaniu danych osobowych).

13. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych.

14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.

15. Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatorów konkursu.

16. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody. Nagrody rozdane zostaną w dwóch kategoriach wiekowych. W każdej kategorii I nagroda wynosi 2500 PLN, II Nagroda – 1000 PLN, III Nagroda – 500 PLN. Łączna pula nagród to 8000 PLN. 17. Organizator do dnia 26 listopada 2021 r. zaprosi telefonicznie lub mailowo laureatów konkursu na koncert, połączony z galą finałową konkursu, w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przy Placu Teatralnym 1, który odbędą się w dniu 4 grudnia 2021 r. o godz. 18.00. Podczas gali ogłoszone zostaną wyniki konkursu.

REGULAMIN KONKURSU http://konkurs-plastyczny.fsd.lublin.pl/wp-content/uploads/2021/09/Konkurs-plastyczny-2021-regulamin.pdf

ze strony http://konkurs-plastyczny.fsd.lublin.pl/#o

 link do wysyłania prac - http://konkurs-plastyczny.fsd.lublin.pl/grupa-wiekowa-i-viii/

W razie pytań prosimy o kontakt z panią Justyną Kiełbowicz.

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna