W lipcu 2018r. Gmina  Leżajsk złożyła wniosek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje  społeczeństwa . Wniosek został  rozpatrzony pozytywnie, dzięki czemu pozyskano środki finansowe na szkolenia i zakup sprzętu komputerowego na kwotę 107 975,00 . W imieniu gminy jednostką odpowiedzianą za realizację projektu jest Centrum Edukacji Nauczycieli z siedzibą w Giedlarowej.  Jak wspomniano wyżej, głównym celem projektu jest podniesienie  kompetencji cyfrowych uczestników. Weźmie w nim udział 200 osób podzielonych na  20 grup. Każda z nich zostanie przeszkolona w ramach dwóch scenariuszy w wymiarze 12 godzin na każdy z nich : „Kultura w sieci”  i „Działam w mediach  społecznościowych” .  Szkolenia zostaną przeprowadzone w okresie od listopada 2018 r. do stycznia 2019 r. Każdy z uczestników szkolenia będzie miał możliwość zdobycia wiedzy przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu.

Plakat

Harmonogram szkoleń

     Projekt adresowany jest do osób w różnym wieku. Mogą w nim uczestniczyć osoby czynne zawodowo, ale również emeryci zainteresowani nauką i podnoszeniem swoich umiejętności. Realizacja projektu jest również szansą dla nauczycieli pracujących w Gminie Leżajsk na podniesie i doskonalenie   kompetencji kluczowych  swoich oraz uczniów. To jednocześnie jeden z kierunków polityki oświatowej państwa wyznaczony do realizacji  w szkołach w ramach sprawowania nadzoru pedagogicznego. Natomiast dla uczestników nie związanych z oświatą szkolenia będą szansą na zdobycie umiejętności związanych z obsługą komputera, działań w mediach społecznościowych, umiejętności wykorzystywania aplikacji e-puap w życiu codziennym, ale również pretekstem do spotkań i atrakcyjnego spędzania wolnego  czasu.

W imieniu osób koordynujących projekt życzymy owocnych szkoleń, zapewniając jednocześnie wykwalifikowaną i miłą kadrę szkoleniową oraz atrakcyjne materiały szkoleniowe.

Biuro mikroprojektu:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Giedlarowej

Giedlarowa 320, 37-300 Leżajsk

Tel. 17/2425166

       577 667 662

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna