REGULAMIN

przyznawania i realizacji stypendiów w programie Stypendia św. Mikołaja Fundacji Świętego Mikołaja obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania oraz warunki i tryb realizacji stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach programu Stypendia św. Mikołaja prowadzonego przez Fundację Świętego Mikołaja, przekształconego z funkcjonującego od 01.05.2010 do 31.08.2012 r. programu stypendialnego Solidarni. Wszelkie ustalenia i umowy programu Solidarni zachowują ważność w ramach programu Stypendia św. Mikołaja.

Celem programu jest wsparcie w rozwoju uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, osiągającym dobre wyniki w nauce, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym i którzy swoją postawą i działaniami promują aktywność na rzecz szeroko pojętego społeczeństwa lokalnego. 

 Do pobrania

Regulamin programu (pdf)

Oświadczenie dochodowe 2016/17 (wzór)

Przykład wniosku dla uczniów o przyznanie stypendium 2016/17

Regulamin programu (pdf)

Załącznik nr 1. Wzór umowy (pdf)

Załącznik nr 2. Zasady dokumentowania dochodu (doc)

Załącznik nr 2. Zasady dokumentowania dochodu (pdf)

Załacznik nr 3. Wniosek dla uczniów o przyznanie stypendium rok szkolny 2017/2018 (doc)

Załacznik nr 3. Wniosek dla uczniów o przyznanie stypendium rok szkolny 2017/2018 (pdf)

Załącznik nr 4. Karta Oceny Ucznia (doc)

Załącznik nr 4. Karta Oceny Ucznia (pdf)

Załącznik nr 5. Protokół obrad komisji stypendialnej (doc)

Załącznik nr 5. Protokół obrad komisji stypendialnej (pdf)

Załącznik nr 6. Sprawozdanie finansowe z wydatkowania stypendium rok szkolny 2017/2018 (doc)

Załącznik nr 6. Sprawozdanie finansowe z wydatkowania stypendium rok szkolny 2017/2018 (pdf)

Załącznik nr 7. Sprawozdanie merytoryczne z wydatkowania stypendium rok szkolny 2017/2018 (doc)

Załącznik nr 7. Sprawozdanie merytoryczne z wydatkowania stypendium rok szkolny 2017/2018 (doc)

Załącznik nr 7. Sprawozdanie merytoryczne z wydatkowania stypendium rok szkolny 2017/2018 (pdf)

 

I.  Postanowienia ogólne

1. Program jest bezpłatny dla szkół.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Programie – oznacza to program Stypendia św. Mikołaja,

 2. Fundacji – oznacza to Fundację Świętego Mikołaja z siedzibą w Piasecznie (ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno, nr KRS 0000126602),

 3. Karcie Oceny Ucznia – oznacza to kartę, której część formalna jest wypełniana przez Koordynatora przed procesem przyznawania Stypendiów, podczas oceny formalnej Wniosku (sprawdzenie kompletności i prawidłowości złożonego Wniosku i załączników), a część merytoryczna wypełniana jest przez Komisję podczas procesu przyznawania Stypendiów i polega na przyznaniu punktów we wszystkich kryteriach. Jej wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu,

 4. Komisji – oznacza to komisję stypendialną, powoływaną przez daną Szkołę. Jej obowiązki opisane są w pkt XI,

 5. Koordynatorze – oznacza to koordynatora Programu powoływanego przez daną Szkołę. Jego obowiązki opisane są w pkt X,

 6. Ogólnym Funduszu Programu – oznacza to fundusz nieprzypisany do żadnej ze szkół biorących udział w Programie, którego środki finansowe pochodzą z dobrowolnych wpłat indywidualnych darczyńców, firm oraz innych podmiotów,

 7. Protokole – oznacza to dokument sporządzany przez członków Komisji podczas obrad i oceny Wniosków. Jego wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu,

 8. Sprawozdaniu finansowym– oznacza to sprawozdanie finansowe z wydatkowania przyznanego Stypendium, wypełnione przez Stypendystę i przedstawione przez Stypendystę lub rodzica/opiekuna Stypendysty (jeśli nie osiągnął on pełnoletniości). Jego wzór stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu,

 9. Sprawozdaniu merytorycznym – oznacza to merytoryczne sprawozdanie z wydatkowania przyznanego Stypendium, wypełnione przez Stypendystę i przedstawione przez Stypendystę lub rodzica/opiekuna Stypendysty (jeśli nie osiągnął on pełnoletniości). Jego wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu,

 10. Stypendium – oznacza to środki finansowe przyznane Stypendyście przez Komisję. Stypendium wypłacane jest w 10 transzach, począwszy od listopada 2017 r. (w tym wypłata transzy za wrzesień i październik) do czerwca 2018 r.,

 11. Subkoncie – oznacza to indywidualny numer konta przydzielony każdej Szkole, na którym są gromadzone środki przekazane przez ofiarodawców. Właścicielem, administratorem i dysponentem Subkont jest Fundacja,

 12. Umowie – oznacza to umowę podpisaną pomiędzy Szkołą a Fundacją określającą warunki współpracy w ramach Programu. Jej wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,

m.  Wniosku – oznacza to wniosek o Stypendium, złożony przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna ucznia (jeśli nie osiągnął on pełnoletniości). Jego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu,

 1. Stypendium jednorazowym – oznacza to środki finansowe przyznane Stypendyście przez Komisję w przypadku, gdy na koncie szkoły w czasie przyznawania Stypendiów (25 września 2017 r.) jest mniej niż 1000 zł. Stypendium jednorazowe jest wypłacane jednorazowo w listopadzie 2017 r.

3. Program zarządzany jest przez Zarząd Fundacji.

4. Nadzór nad działalnością Programu sprawuje Rada Fundacji.

5. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:

Załącznik nr 1 – Wzór Umowy,

Załącznik nr 2 – Zasady dokumentowania i obliczania dochodu,

Załącznik nr 3 – Wzór Wniosku,

Załącznik nr 4 – Wzór Karty Oceny Ucznia,

Załącznik nr 5 – Wzór Protokołu,

Załącznik nr 6 – Wzór Sprawozdania finansowego,

Załącznik nr 7 – Wzór Sprawozdania merytorycznego.

II. Zasady udziału Szkoły w Programie

Każda Szkoła, która:

 1. podpisała i dostarczyła Umowę do Fundacji – otrzyma od Fundacji indywidualny numer subkonta i kartę aktywacyjną do profilu na portalu www.stypendia.mikolaj.org.pl;

 2. ma wpłaty na swoim Subkoncie w okresie od 19 września 2017 r. do 19 września 2018 r. – otrzyma od Fundacji 250 zł na stypendia za każde 500 zł wpłacone w tym czasie na jej Subkonto (dopłaty nie dotyczą środków pozyskanych z tytułu 1% podatku od darczyńców) z wyjątkiem wprowadzonego szczególnego okresu, w którym dopłaty będą wyższe, o czym szkoły zostaną wcześniej poinformowane. Szczególny okres stanowi czas akcji Na Dobry Początek, która odbywa się od 4 do 18 września 2017 r. Za każde 500 zł wpłacone w tym czasie na Subkonto szkoły zostanie przekazane od Fundacji 500 zł na stypendia. Dopłata zostanie przekazana na Subkonto Szkoły do 25 września 2017 r.;

 3. otrzymuje środki pochodzące z darowizn celowych – jest zobowiązana przeznaczyć je zgodnie z odrębnymi ustaleniami zawartymi z Fundacją;

 4. posiada na swoim Subkoncie min. 1000 zł w dniu 4 września 2017 r. – jest zobowiązana do zebrania Wniosków i zwołania Komisji;

 5. ma na swoim Subkoncie w okresie przyznawania Stypendiów (25 września 2017 r.) środki w wysokości 100,00–999,00 zł i w tym czasie nie przyzna stypendium jednorazowego – może przenieść je na następny rok szkolny. Środki te jednak muszą zostać wykorzystane podczas kolejnego naboru wniosków (wrzesień 2018 r.). W przeciwnym wypadku Szkoła może zostać pozbawiona tych środków – będą przesunięte na Ogólny Fundusz Programu;

 6. chce zrezygnować z udziału w Programie i nie przyznała Stypendiów w roku szkolnym 2017/2018 – może to zrobić w dowolnym momencie. Szkoła jest zobowiązana do zgłoszenia do Fundacji woli rezygnacji z Programu i podpisania dokumentu rozwiązującego obowiązującą Umowę. Środki z Subkonta Szkoły zostają przesunięte na Ogólny Fundusz Programu lub na Subkonto innej Szkoły;

 7. chce zrezygnować z udziału w Programie i przyznała Stypendia w roku szkolnym 2017/2018 – może to zrobić dopiero po zakończeniu okresu wypłacania Stypendiów i terminowym rozliczeniu środków. Szkoła jest zobowiązana do zgłoszenia do Fundacji woli rezygnacji z Programu i podpisania dokumentu rozwiązującego obowiązującą Umowę;

 8. zrezygnowała z udziału w Programie – może w dowolnym momencie, po konsultacji z Fundacją, wziąć ponownie udział w Programie, jeśli wyrazi taką chęć i zobowiąże się do przestrzegania Regulaminu. Środki, które po rezygnacji Szkoły zostały przesunięte na Ogólny Fundusz Programu, nie wracają na Subkonto Szkoły.

III. Osoby uprawnione do ubiegania się o Stypendium

 1. O Stypendia mogą ubiegać się uczniowie klas V–VII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, które przystąpiły do Programu.

 2. O Stypendia mogą ubiegać się uczestnicy i absolwenci Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, jeśli spełniają kryteria zawarte w pkt III ust. 1 i pkt IV ust. 1.

 3. Wyłączeni z możliwości otrzymania Stypendium są: a. uczniowie otrzymujący w roku szkolnym 2017/2018 stypendia z co najmniej 2 innych instytucji, b. słuchacze szkół dla dorosłych.

IV. Kryteria przyznawania Stypendiów

 1. Uczeń może ubiegać się o przyznanie Stypendium, jeśli:potwierdzony miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 1500 zł (tysiąc pięćset złotych). Wartość ta uzyskiwana jest na podstawie dokumentu przedstawiających dochody wskazanych w Zasadach dokumentowania i obliczania dochodu (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).

 2. uzyskał średnią ocen w roku poprzedzającym przyznanie Stypendium nie niższą niż: 4,5 w szkole podstawowej, 4,3 w gimnazjum, 4,0 w szkole średniej. Jeśli uczeń przechodzi do szkoły wyższego stopnia, pod uwagę brana jest średnia ocen ze stopnia szkoły, którą ukończył w poprzednim roku;

 3. wykazuje się zaangażowaniem społecznym i ma osiągnięcia naukowe (w tym udział w olimpiadach, konkursach), sportowe lub artystyczne.

 4. Decyzja o przyznaniu Stypendium jest podejmowana w oparciu o następujące kryteria:a.  Kryterium nr 1. Zaangażowanie i aktywność społeczna w ciągu ostatniego roku (od 1 września 2016 r.). Do aktywności społecznej zalicza się m.in.: aktywna działalność w organizacjach i stowarzyszeniach nieformalnych; działalność w lokalnych organizacjach, wolontariat, np. w schronisku dla zwierząt, harcerstwo, aktywność poparta osiągnięciami w samorządzie szkolnym, działalność artystyczna pro bono, np. dawanie koncertów charytatywnych, organizowanie występów artystycznych dla dzieci z domu dziecka, aktywność na rzecz kultury, np. redagowanie gazetki szkolnej, organizowanie wystaw w szkole, zaangażowanie na rzecz wspólnoty religijnej (jako ministrant, w scholii, Oazie).

 5. Kryterium nr 2. Osiągnięcia: naukowe, sportowe, artystyczne, w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, itp. w ciągu ostatniego roku (od 1 września 2016 r.).

 6. Za każde kryterium Komisja przyznaje punkty: za kryterium nr 1 – maksymalnie 10 punktów, za kryterium nr 2 – maksymalnie 5 punktów, przy czym stosowana jest następująca punktacja:Kryterium nr 1 (działalność na rzecz społeczności): liczbę punktów (maksymalnie 10) ustala Komisja po zapoznaniu się z Wnioskami uczniów. Im większe zaangażowanie ucznia, tym większa liczba punktów. Pod uwagę należy brać nie tylko charakter zaangażowania, ale także częstotliwość i poświęcony czas. Istotne i lepiej punktowane powinno być zaangażowanie poza terenem szkoły, które z zasady jest trudniejsze.

 7. Kryterium nr 2 (aktywność naukowa): liczbę punktów (maksymalnie 5) ustala Komisja po zapoznaniu się z Wnioskami uczniów. Im więcej osiągnięć i na wyższych szczeblach (np. wojewódzkim lub ogólnopolskim), tym więcej punktów.

 8. Uczeń, który otrzymał w podsumowaniu mniej niż 7 punktów, nie kwalifikuje się do otrzymania Stypendium w ramach Programu.

 9. Komisja decyduje o wadze poszczególnych punktów znając sytuację i możliwości poszczególnych uczniów oraz nie porównując ich z rówieśnikami innych szkół.

 10. W szczególnych przypadkach Komisja ma prawo po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Fundacją przyznać stypendium uczniowi, który nie spełnia wszystkich kryteriów (np. ze względu na wybitne uzdolnienia w jednej lub kilku dziedzinach).

V. Tryb przyznawania Stypendiów

 1. Uczeń ubiegający się o Stypendium składa Wniosek wraz z załącznikami do koordynatora w swojej Szkole.

 2. Termin przyjmowania Wniosków: od 4 do 22 września 2017 r.

 3. Uczeń, który w roku szkolnym 2016/2017:

 4. nie rozliczył się z otrzymywanych środków lub

 5. któremu cofnięto Stypendium lub

 6. który bez stosownego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji nie rozliczył się w terminie,

    nie może otrzymać Stypendium w roku szkolnym 2017/2018.

 1. Uczeń powinien obowiązkowo dołączyć do Wniosku niżej wymienione załączniki:

 2. opinię wychowawcy lub nauczyciela kierunkowego, np. trenera wraz z informacją o wysokości średniej ocen w roku szkolnym 2016/2017 (ta informacja może być zawarta na osobnym oświadczeniu). W przypadku zmiany szkoły lub jej stopnia wymagana jest opinia nauczyciela z poprzedniej placówki;

 3. dokument poświadczający, że miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny ucznia nie przekroczył 1500 zł netto. Dokument został wymieniony w załączniku nr 2 do Regulaminu – Zasady dokumentowania i obliczania dochodu;Koordynator może dodatkowo poprosić o:

 4. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe (nagrody, wyróżnienia, dyplomy itp.);

 5. dokumenty potwierdzające zaangażowanie społeczne ucznia (udział w akcjach, wolontariat itp.) lub rekomendację (np. instruktora harcerskiego, od organizacji, w której pomaga jako wolontariusz).Komisja powołana przez dyrektora Szkoły decyduje o liście rankingowej uczniów, przyznaniu Stypendiów oraz ich wysokości. W wyjątkowych przypadkach wysokość Stypendium może zostać z góry określona przez Fundację (np. w wyniku podpisania przez darczyńcę Stypendium szczególnego porozumienia z Fundacją). Im wyższa suma punktów, tym powinna być wyższa kwota Stypendium.

 6. Jeśli na liście rankingowej co najmniej 2 uczniów otrzymało taką samą liczbę punktów, a Komisja po zapoznaniu się z wysokością środków na Subkoncie postanowi przyznać Stypendium tylko jednemu z nich, to w pierwszej kolejności o wyborze Stypendysty decyduje liczba punktów w kryterium nr 1 (działalność na rzecz społeczności), w drugiej zaś liczba punktów w kryterium nr 2 (aktywność naukowa).

 7. Fundacja po zakończeniu procesu stypendialnego weryfikuje dokumenty (Protokół i Wnioski). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości informuje o nich Koordynatora, który ponownie zwołuje Komisję.

 8. Komisja może przyznać Stypendia tylko do wysokości środków zgromadzonych na Subkoncie Szkoły do dnia przeprowadzenia komisji.

10. Minimalna wysokość miesięcznej transzy Stypendium dla jednego Stypendysty wynosi:

 1. 100 zł (sto złotych) – w przypadku gdy Szkoła ma na swoim Subkoncie w okresie przyznawania Stypendiów (25 września 2017 r.) środki w wysokości 1000–1499 zł,

 2. 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) – w przypadku gdy Szkoła ma na swoim Subkoncie w okresie przyznawania Stypendiów (25 września 2017 r.) środki w wysokości min. 1500 zł.

11. Maksymalna wysokość miesięcznej transzy Stypendium dla jednego Stypendysty może wynieść 500 zł (pięćset złotych).

12. Wysokość rocznego Stypendium musi być wielokrotnością 50 zł.

VI. Stypendia jednorazowe

 1. Jeśli środki na Subkoncie Szkoły nie przekraczają 999 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), Szkoła może przyznać Stypendium jednorazowe w wysokości od 100 do 500 zł dla ucznia nr 1 z listy rankingowej. Wysokość stypendium jednorazowego musi być wielokrotnością 10 zł.

 2. Stypendium jednorazowe jest przyznawane w takim samym trybie jak stypendium miesięczne, tj. zgodnie z pkt V ust. 1–9.

VII. Tryb realizacji Stypendiów

1.  Stypendysta i jego opiekun prawny otrzymują od Koordynatora informację o przyznanym Stypendium i jego wysokości po oficjalnym potwierdzeniu przez Fundację weryfikacji dokumentów i przyznania Stypendiów.

2.  Wypłacenie i realizacja Stypendium są możliwe tylko po wprowadzeniu przez Koordynatora danych Stypendystów do portalu www.stypendia.mikolaj.org.pl i wgraniu Protokołu.

3.  Pieniądze przekazywane są przez Fundację na numer konta bankowego wskazany we Wniosku przez pełnoletniego ucznia lub opiekuna prawnego ucznia. Osobami uprawnionymi do dysponowania Stypendium są Stypendysta i jego opiekun prawny (w przypadku osób niepełnoletnich).

4.  Stypendium przyznawane jest na okres od 1 września 2017 r. do 8 czerwca 2018 r. Stypendium jest wypłacane co miesiąc, chyba że Fundacja podejmie inną decyzję, informując o tym Szkołę i Stypendystę. Wyjątkowo wypłata pierwszej i drugiej transzy Stypendium ma miejsce w listopadzie 2017 r. ze względu na okres prac Komisji oraz czas potrzebny na weryfikację dokumentów przez Fundację.

5.  Stypendysta (lub jego opiekun prawny) wydatkuje przekazane przez Fundację środki zgodnie z ich przeznaczeniem, opisanym w pkt. XII Regulaminu wg następujących zasad:

 1. wszystkie wydatki powinny być udokumentowane fakturami, rachunkami, wystawianymi na Stypendystę lub jego rodzica (w przypadku ucznia, który nie ukończył 13 lat),

 2. w wyjątkowych przypadkach podstawą do rozliczenia jest oświadczenie podpisane przez pełnoletniego ucznia/rodzica i koordynatora –  wymagana jest jednak wcześniejsza pisemna konsultacja Koordynatora z Fundacją (przed poniesieniem danego wydatku),

 3. w przypadku wydatków ponoszonych w szkole: wycieczek szkolnych, obiadów, wyjść do kina, teatru, zajęć dodatkowych prowadzonych w szkole istnieje możliwość przedstawienia w rozliczeniu zaświadczenia ze szkoły ze szczegółowymi danymi dotyczącymi wyjazdu oraz poniesionego wydatku,

 4. wszystkie środki ze Stypendium powinny być wydatkowane w okresie od 1 września 2017 r. do 8 czerwca 2018 r. W uzasadnionych przypadkach, po konsultacji z Fundacją i na pisemny wniosek Stypendysty lub jego opiekuna prawnego, okres ten może zostać wydłużony.

6.  Wymienione w pkt VI ust. 5 dokumenty powinny zostać przedstawione Koordynatorowi szkolnemu w kopiach.

VIII. Tryb rozliczania Stypendiów

1.  W oparciu o otrzymane od Koordynatora wzory dokumentów, Stypendysta przygotowuje Sprawozdanie finansowe z wydatkowania Stypendium, a następnie Stypendysta lub jego opiekun prawny (jeśli nie osiągnął on pełnoletniości) przekazuje je do Koordynatora raz w roku w terminie do 8 czerwca 2018 r., a w przypadku stypendium jednorazowego do 31 stycznia 2018 r.

2.  W przypadku obaw o prawidłowe rozliczenie Stypendium Fundacja może wymagać od Stypendysty raportów z wykorzystania środków we wcześniejszych terminach.

3.  W oparciu o otrzymane od Koordynatora wzory dokumentów, Stypendysta przygotowuje Sprawozdanie merytoryczne, a następnie Stypendysta lub jego opiekun prawny (jeśli nie osiągnął on pełnoletniości) przekazuje je do Koordynatora 2 razy w roku w terminach do 31 stycznia 2018 r. i do 8 czerwca 2018 r., a w przypadku stypendium jednorazowego raz w roku do 31 stycznia 2018 r. W przypadku, gdy 31 stycznia przypada w czasie ferii zimowych, to termin ten zostaje w danej szkole wydłużony do pierwszego dnia zajęć po zakończeniu ferii.

IX. Obowiązki Szkoły

 1. Do obowiązków Szkoły należy:

 2. wyznaczenie Koordynatora – osoby aktywnej, zaangażowanej społecznie, oraz powołanie Komisji,

 3. nadzór nad pracami Koordynatora i Komisji,

 4. promocja Programu, poinformowanie o Programie uczniów i rodziców/opiekunów,

 5. archiwizacja Wniosków wraz z załącznikami, Protokołów i Sprawozdań z kserokopiami faktur przez okres 3 lat od daty złożenia Wniosku,

 6. umożliwienie przeprowadzenia monitoringu upoważnionym przez Fundację osobom, w szczególności poprzez udostępnienie dokumentacji, itp. Fundacja zastrzega sobie prawo zawieszenia Szkoły w Programie w sytuacji niewykonania obowiązków wymienionych w niniejszym Regulaminie przez Szkołę, w tym przez Koordynatora lub Komisję.

X. Koordynator Programu 

1.  Do obowiązków Koordynatora należy wykonywanie następujących czynności:

 1. udzielanie informacji na temat Programu pracownikom szkoły, uczniom, rodzicom, społeczności lokalnej, potencjalnym darczyńcom,

 2. organizowanie funduszy na stypendia (np. poprzez kwesty, od indywidualnych darczyńców i firm),

 3. udostępnianie uczniom Regulaminu wraz z załącznikami, formularza Wniosku i Sprawozdań,

 4. nabór Wniosków z załącznikami w terminie określonym w pkt. V ust. 2, jeśli na Subkoncie Szkoły znajduje się kwota min. 1000 zł w dniu 4 września 2017 r. W przypadku niższej kwoty na Subkoncie Szkoły Koordynator może przeprowadzić naboru Wniosków z załącznikami w podanym terminie i przyznać Stypendium jednorazowe.  

 5. kierowanie pracami Komisji;

 6. wprowadzenie do 3 października 2017 r. do portalu www.stypendia.mikolaj.org.pl poniższych danych:

- opisu Stypendysty, jego osiągnięć, sytuacji rodzinnej, zaangażowania społecznego i zainteresowań,

- wysokości połowy Stypendium

- zeskanowanego Wniosku Stypendysty wraz z opinią wychowawcy w jednym pliku (plik o nazwie: imię i nazwisko ucznia_rok szkolny),

- protokołu z obrad Komisji z listami Stypendystów (plik o nazwie: nazwa szkoły_rok szkolny),

 1. udzielanie informacji Stypendystom i ich opiekunom na temat sposobu wydatkowania oraz rozliczania Stypendium, a w przypadku wątpliwości kontaktowanie się z Fundacją,

 2. zebranie Sprawozdań merytorycznych z wydatkowania Stypendiów 2 razy w roku – do 31 stycznia 2018 r. i do 8 czerwca 2018 r. w przypadku Stypendiów i do 31 stycznia 2018 r. w przypadku Stypendiów jednorazowych. W przypadku, gdy 31 stycznia przypada w czasie ferii zimowych, to termin ten zostaje w danej szkole wydłużony do pierwszego dnia zajęć po zakończeniu ferii.

 3. zebranie Sprawozdań finansowych z wydatkowania Stypendiów z kserokopiami faktur (pkt. VII ust. 5 i 6) raz w roku – do 8 czerwca 2018 r. w przypadku Stypendiów i do 31 stycznia 2018 r. w przypadku Stypendiów jednorazowych. W przypadku, gdy 31 stycznia przypada w czasie ferii zimowych, to termin ten zostaje w danej szkole wydłużony do pierwszego dnia zajęć po zakończeniu ferii.

 4. wprowadzenie do portalu www.stypendia.mikolaj.org.pl odpowiednio do 7 lutego 2018 r. (Stypendium jednorazowe) i 15 czerwca 2018 r. wydatków Stypendystów wraz z zeskanowanym Sprawozdaniem (plik o tytule: imię_nazwisko_rok szkolny),

 5. ogłaszanie informacji o przyznaniu Stypendiów i o liczbie Stypendystów na stronie internetowej Szkoły, jeśli taka strona istnieje,

 6. dbanie o to, aby w ramach Programu nie dochodziło do konfliktu interesów, m.in. poprzez przyznawanie Stypendiów osobom bliskim Koordynatorowi lub członkom Komisji.

XI.  Komisja

 1. Dyrektor szkoły ma obowiązek powołać Komisję, jeśli na Subkoncie Szkoły znajduje się min. 1000 zł w dniu 25 września 2017 r., nawet w przypadku gdy nie został złożony żaden Wniosek.

 2. W skład Komisji wchodzi min. trzech członków (pracowników Szkoły), powołanych przez dyrektora lub inne osoby pełniące jego obowiązki. Wśród członków Komisji obowiązkowo znajduje się Koordynator oraz członek szkolnej Rady Rodziców.

 3. Posiedzenie Komisji powinno odbyć się w terminie 25 września – 29 września 2017 r.

 4. Przewodniczącym Komisji powinien być Koordynator.

 5. Obowiązki Komisji:rzetelna ocena merytoryczna Wniosków na podstawie kryteriów zawartych w pkt IV. Ocena merytoryczna odbywa się poprzez wypełnienie części merytorycznej Karty Oceny Ucznia. Wszyscy członkowie zapoznają się z Wnioskami i wspólnie proponują punkty w określonych kryteriach,

 6. stworzenie listy rankingowej uczniów na podstawie ostatecznej liczby punktów, a następnie wyłonienie Stypendystów i stworzenie listy rezerwowej,

 7. sporządzenie Protokołu z posiedzenia Komisji.

 8. Jeśli nie został złożony żaden wniosek w danej Szkole lub Komisja podczas posiedzenia nie przyzna żadnego Stypendium, Komisja zobowiązana jest również do sporządzenia Protokołu wraz z uzasadnieniem oraz do pilnego poinformowania Fundacji o tym fakcie.

 9. Zarówno Koordynator, jak i pozostali członkowie Komisji, nie otrzymują za swoją pracę wynagrodzenia ze środków zgromadzonych w ramach Programu.

 10. W ocenie Wniosku danego ucznia nie mogą brać udziału osoby, których obiektywność może być kwestionowana z uwagi na osobisty stosunek do ucznia, w szczególności członkowie rodziny lub inne osoby bliskie uczniowi.

XII. Przeznaczenie Stypendium

 1. Stypendium i Stypendium jednorazowe powinny być przeznaczone przez Stypendystę na pokrycie kosztów związanych z rozwijaniem jego uzdolnień i zainteresowań. Mogą to być koszty dotyczące w szczególności:finansowania udziału w dodatkowych zajęciach i kursach (np. naukę języka obcego, zajęcia sportowe, artystyczne, kurs na prawo jazdy i opłata za jeden egzamin teoretyczny i praktyczny),

 2. zakupu podręczników szkolnych, książek naukowych, lektur, atlasów, słowników, książek do nauki języków obcych i beletrystyki, artykułów papierniczych, przyborów malarskich,

 3. zakupu instrumentów muzycznych (dla uczniów grających na danym instrumencie od min. 0,5 roku),

 4. zakupu sprzętu sportowego dla uczniów, którzy trenują daną dyscyplinę,

 5. wyjazdów edukacyjnych oraz obozów sportowych i harcerskich,

 6. wycieczek szkolnych, wydarzeń kulturalnych, wyjść do teatru, filharmonii, opery, muzeum itp.,

 7. finansowania udziału Stypendysty w kołach naukowych, konkursach, olimpiadach i innych wydarzeniach edukacyjnych,

 8. zakupu aparatu fotograficznego dla uczniów uczestniczących w dodatkowych zajęciach fotograficznych, biorących udział w wystawach i konkursach fotograficznych (po pisemnym uzgodnieniu z Fundacją),

 9. zakupu sprzętu komputerowego (z wyjątkiem tabletów), drukarki oraz programów komputerowych,

 10. opłat rekrutacyjnych na studia (maksymalnie na dwa kierunki),

 11. dojazdów środkami transportu zbiorowego: do szkoły, na konkursy, olimpiady i zajęcia dodatkowe,

 12. wyżywienia w szkole,

m.  zakwaterowania (w bursie, internacie, na stancji),

 1. zakupu odzieży i obuwia sportowego i galowego (na konkursy, maturę) do kwoty będącej równowartością 30% pełnego Stypendium lub Stypendium jednorazowego (jeśli uczeń otrzymał Stypendium w wysokości 1500 zł/rok – może przeznaczyć na odzież i obuwie sportowe i galowe maksymalnie 450 zł),

 2. innych – po uprzednim pisemnym uzgodnieniu mailowym z Fundacją.

 1. Stypendium i Stypendium jednorazowe nie mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z:

 2. wyposażeniem domu (np. meble), remontem, rachunkami za telefon i innymi bieżącymi opłatami gospodarstwa domowego (z wyłączeniem abonamentu internetowego), zakupem telefonu komórkowego, itp.,

 3. kosztami udziału w studniówce i innych balach szkolnych (w tym zakupu stroju),

 4. wpłatami na Radę Rodziców.

XIII. Obowiązki Stypendysty

 1. Stypendysta w sposób godny reprezentuje Fundację i Szkołę w swoim środowisku, dba o swój rozwój intelektualny i duchowy.

 2. Stypendysta jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Programu.

 3. Stypendysta podejmuje pracę wolontariacką na rzecz swojej Szkoły i/lub lokalnego środowiska, w tym szczególnie osób potrzebujących.

 4. Stypendysta jest zobowiązany do wykorzystania Stypendium lub Stypendium jednorazowego zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób określony w Regulaminie, oraz do złożenia Koordynatorowi Sprawozdania finansowego i merytorycznego z jego wydatkowania wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających wydatki w terminach podanych w pkt. X. ust. h, i.

 5. W przypadku niewykorzystania lub nieprawidłowego wykorzystania Stypendium i stypendium jednorazowego, Stypendysta jest zobowiązany zwrócić odpowiednio część lub całość przyznanej kwoty na Subkonto swojej Szkoły do 28 lutego 2018 r. w przypadku Stypendium jednorazowego i do 30 czerwca 2018 r. w przypadku Stypendium.

XIV. Cofnięcie Stypendium

 1. Zarząd Fundacji ma prawo podjąć decyzję o cofnięciu lub wstrzymaniu Stypendium, gdy Stypendysta:prezentuje postawę niegodną Stypendysty Programu,

 2. nieprawidłowo wykorzystuje Stypendium,

 3. nie złożył sprawozdania w terminie określonym w pkt. VII i VIII bez wyjaśnienia przyczyny oraz woli naprawienia sytuacji po wezwaniu ze strony Fundacji.

 4. W przypadku wstrzymania Stypendium, Stypendysta jest zobowiązany rozliczyć wcześniej otrzymane środki na zasadach opisanych w pkt. VII i VIII.

 5. W przypadku cofnięcia Stypendium Fundacja wstrzymuje wypłaty kolejnych transz Stypendium. Stypendysta jest zobowiązany zwrócić otrzymaną w ramach Stypendium kwotę.

XV.  Kapitał Programu

 1.  Kapitał Programu tworzony jest z:

 2. darowizn wnoszonych przez osoby fizyczne i prawne, zarówno z kraju, jak i zza granicy,

 3. ze sprzedaży otrzymanych darów rzeczowych, z dochodów uzyskanych z imprez charytatywnych, kwest, aukcji, licytacji itp.

 4. środków wpłacanych tytułem 1% podatku ze wskazanym celem szczegółowym.Ofiarodawca ma możliwość wpłaty określonej kwoty na Subkonto danej Szkoły lub na konto Ogólnego Funduszu Programu.

 5. Wszystkie środki zgromadzone na Subkontach Szkół są przekazywane wyłącznie na Stypendia.

 6. Ogólny Fundusz Programu:

 7. Środki pochodzące z darowizn celowych, przekazane na Ogólny Fundusz Programu, są rozdysponowywane zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy firmami lub osobami prywatnymi a Fundacją.

 8. Środki pochodzące z darowizn innych niż opisane w pkt XV ust. 4a. zostaną przeznaczone na Stypendia w Szkołach na warunkach określonych w pkt II ust. c.

 9. W przypadku gdy w Ogólnym Funduszu Programu pozostaną nierozdysponowane środki, Zarząd Fundacji może je rozdzielić wśród szkół wg innych kryteriów.

XVI.  Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do monitorowania Szkół w zakresie przyznanych Stypendiów.

 2. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Zarząd Fundacji. Przepisy niniejszego Regulaminu mogą być zmieniane w każdym czasie przez Zarząd Fundacji i wiążą Szkołę od daty zawiadomienia.